top of page
_MG_8821_AuroraHDR-edit.jpg

SÚŤAŽ O VÍKENDOVÝ

WELNESS POBYT

Podmienky súťaže o víkendový welness pobyt.

Spoločnosť Camastra s.r.o. vyhlasuje súťaž o víkendový pobyt pre 2 osoby v PENZIÓNE LACOV DOM.

Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

I. Predmet súťaže
Organizátorom súťaže s názvom “Súťaž o pobyt pre 2 osoby na 2 noci v PENZIÓNE LACOV DOM” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Camastra s.r.o., so sídlom Jarmočná 1/1407, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 44434545, (ďalej len „organizátor“). Predmetom súťaže je počas doby trvania súťaže sledovať instagramový profil Penzión Lacov Dom  https://www.instagram.com/lacovdom/
-    LIKE na súťažný post ktorý búdu publikovať profily @lukas.stanislav a @xenia_gregusova
-    KOMENTÁR - označiť 1 osobu, ktorú by si zapojený do súťaž v prípade výhry vzal so sebou a napísať, čo by si počas pobytu v penzióne Lacov Dom užili najviac
-    FOLLOW na @lacovdom (platí pre súťažiaceho a rovnako aj osobu, ktorú v komentári označí)
-    FOLLOW na @lukas.stanislav a @xenia_gregusova (platí iba pre súťažiaceho)


organizátor vyžrebuje najneskôr 31.03.2024.

II. Súťažiaci a osobné údaje
Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktorýkoľvek používateľ sociálnej siete Instagram, ktorý splnil ďalšie podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor spracúva osobné údaje súťažiacich v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefón, e-mail a poštová adresa.


V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho Facebook nicku alebo mena a priezviska. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži:


a) vyhlasuje, že:
I. je občanom SR;
II. je plnoletý alebo
III. nie je plnoletý, ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí za súťažiaceho jeho zákonný zástupca;


b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže
Súťaž sa uskutoční od 24.2.2024 do 30.2. 2024. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže sledovať facebookový profil Penzión Lacov Dom https://www.instagram.com/lacovdom/
-    LIKE na súťažný post ktorý búdu publikovať profily @lukas.stanislav a @xenia_gregusova
-    KOMENTÁR - označiť 1 osobu, ktorú by si zapojený do súťaž v prípade výhry vzal so sebou a napísať, čo by si počas pobytu v penzióne Lacov Dom užili najviac
-    FOLLOW na @lacovdom (platí pre súťažiaceho a rovnako aj osobu, ktorú v komentári označí)
-    FOLLOW na @lukas.stanislav a @xenia_gregusova (platí iba pre súťažiaceho)
Výhercu organizátor vyžrebuje najneskôr 31.03.2024. 

Používanie viacerých identít na Facebooku jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz, bez ohľadu na počet komentárov, ktoré pod súťažným statusom vytvoril. Súťaž bude ukončená 30.3.2022 o polnoci. Zo všetkých hlasujúcich pod vybraným statusom v čase trvania súťaže na https://www.facebook.com/lacovdom , organizátor vyžrebuje 1 výhercu. Víťaz získa cenu uvedenú v časti IV.

 

IV. Cena pre výhercu
Víťaz získa víkendový pobyt pre 2 osoby na 2 noci v Penzióne Lacov Dom. Cenu do súťaže poskytuje organizátor.

 

V. Odovzdávanie výhry
Organizátor do 5 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do súkromnej správy napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný stránkou https://www.instagram.com/lacovdom/, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov, alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony, alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude zaslaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

 

VI. Záverečné ustanovenia
Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na stránke www.lacovdom.sk/sutaz. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie, zrušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej stránke https://www.instagram.com/lacovdom. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akomkoľvek nároku, vrátane práva vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá súťaže či všeobecne záväzné právne predpisy alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý. Organizátor upozorňuje, že akýkoľvek úmyselný pokus poškodiť akúkoľvek internetovú stránku alebo narušiť legitímny chod súťaže, môže byť kvalifikovaný, ako porušenie platných právnych predpisov, môže viesť k vylúčeniu účastníka zo súťaže a môže tiež zakladať právo organizátora na náhradu spôsobenej škody. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Meta a spoločnosť Meta je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.

 

Dátum vydania pravidiel: 21.2.2024
 

 
bottom of page